logo    சம்பள சான்று கடன்வ.எண்
கடன் வகைகடன் வழங்கத் தேவையான ஆவணங்கள்அதிக பட்ச கடனளவு ரூவட்டி விகிதம் தவணை காலம்
1
சம்பள சான்று கடன் (அரசுத் துறை
மற்றும் அரசு சார்புத் துறை ஊழியர்களுக்கு
வழங்கப்படுகிறது)
1. பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படம்
2. குடும்ப அட்டை நகல்
3. புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டை(KYC) 4. சம்பள சான்று
5. சம்பளம் அனுமதிக்கும் அதிகாரியின் ஒப்புதல்
6. பணியாளர் சங்கம் மற்றும் வணிக வங்கிகளில் NOC சான்று
300000
12%
12,24,36,48,60
மாதங்கள்